Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.aaapobyty.cz, které provozuje naše společnost

HIGHLANDPROGRESS s.r.o., se sídlem Riviera č. ev. 46, 679 06 Jedovnice,

IČ: 29183391,

DIČ: CZ29183391,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63876

Adresa pro doručování: Riviera č. ev. 46, 679 06 Jedovnice

Telefonní číslo: +420 608 001 366 

Kontaktní e-mail: info@aaapobyty.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

  1. 1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Vymezení pojmů

V těchto podmínkách jsou dále používány některé pojmy, které jsou níže v tomto článku definovány:

-      kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena voucheru, která je uvedena u voucheru na webovém rozhraní. Kupní cena je konečná, včetně všech daní a poplatků;

-      návštěvník je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda ho využije či nikoli. Návštěvníkem je i zákazník. Návštěvník vstupem na webové rozhraní stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit;

-      občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., v účinném znění;

-      podmínky užití webového rozhraní (nebo jen „podmínky“) jsou tyto podmínky, které vymezují pravidla užívání webového rozhraní, základní práva a povinnosti provozovatele, zákazníků a návštěvníků při využívání webového rozhraní;

-      poskytovatelem se rozumí osoba odlišná od naší společnosti, která vlastním jménem poskytuje služby blíže specifikované na webovém rozhraní a pro účely čerpání služeb vydává vouchery;

-      provozovatelem webového rozhraní je naše společnost HIGHLANDPROGRESS s.r.o., se sídlem Riviera č. ev. 46, 679 06 Jedovnice, IČ 29183391;

-      službou se rozumí ubytování nebo jiná služba z oblasti cestovního ruchu (např. vstupné, stravování, aj.), jejíž poskytnutí na základě voucheru je předmětem zprostředkované smlouvy;

-      smlouva o nákupu voucherů (nebo jenom „smlouva“) je smlouva uzavíraná mezi naší společností a Vámi, kterou se zavazujeme dodat Vám voucher a Vy se zavazujete nám zaplatit kupní cenu;

-      voucher je poukázka na plnění zprostředkované smlouvy, tedy na poskytnutí služby, získaná prostřednictvím webového rozhraní;

-      webové rozhraní je internetový portál provozovatele www.aaapobyty.cz;

-      zákazník je jakákoliv třetí osoba, která zakoupením voucheru uzavírá s poskytovatelem zprostředkovanou smlouvu;

-      zprostředkovaná smlouva je smlouva o ubytování, smlouva o poskytnutí služeb a další smlouvy, které s poskytovatelem uzavíráte uplatněním voucheru zakoupeného prostřednictvím webového rozhraní.

1.2.          Funkce webového rozhraní

Webové rozhraní slouží ke zprostředkování smlouvy mezi Vámi a poskytovatelem. Vezměte na vědomí, že poskytovatelem služby je osoba odlišná od naší společnosti, a to poskytovatel, jenž je v nabídce služby vždy předem přesně identifikován.

Prostřednictvím webového rozhraní Vám umožňujeme zakoupení voucheru. V případě, že to má taková nabídka ve svých podmínkách, je poskytnutí voucheru podmíněno tím, že si tuto službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků (konkrétní počet nemusí být zákazníkům zveřejněn). Obsahem vztahu mezi Vámi a naší společností dle těchto podmínek je náš závazek umožnit Vám získání voucheru na služby poskytované poskytovatelem a Váš závazek zaplatit za tento voucher sjednanou cenu za stanovených podmínek.

1.3.          Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a voucher kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4.          Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

-      právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. e-mail (článek 4 těchto podmínek);

-      právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto podmínkách nebo na webovém rozhraní);

-      právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 10.3 těchto podmínek).

1.5.          Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

-      těmito podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti, upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

-      občanským zákoníkem;

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6.          Jak vyjádříte souhlas s těmito podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete[A4] , že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

  1. 2.       NÁKUP VOUCHERŮ

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu o nákupu voucherů?

Na webovém rozhraní je uveden seznam voucherů, včetně popisu služeb, na které se vztahují. U každého voucheru je uvedena cena  včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku.

2.2.          Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru, počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství voucherů a e-mailovou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Pokračovat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.          Kdy je uzavřena smlouva o nákupu voucherů?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Zprostředkovanou smlouvu uzavíráte až s poskytovatelem, a sice okamžikem uplatnění voucheru podle článku 3.1 těchto podmínek. Uzavřením zprostředkované smlouvy vstupujete do přímého smluvního vztahu s poskytovatelem.

Vezměte na vědomí, že uzavření smlouvy o nákupu voucherů může být závislé na naplnění podmínek konkrétní nabídky služeb, především v závislosti na počtu objednaných nebo prodaných voucherů na konkrétní nabídku, který nemusí být návštěvníkům ani zákazníkům znám. Při nenaplnění těchto podmínek nabídky si vyhrazujeme právo od dosud uzavřených smluv odstoupit, přičemž toto právo nemůžeme uplatnit až v okamžiku, kdy Vám byl voucher již doručen a Vy jste jej uplatnili u poskytovatele, tedy jste uzavřeli zprostředkovanou smlouvu podle předchozího odstavce.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku voucheru, jehož cenu jste dosud neuhradili, můžete zrušit, resp. od případně již uzavřené smlouvy o poskytnutí voucheru odstoupit. Objednávku, kterou jste již zaplatili, nelze zrušit, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

2.5.          Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny voucherů uvedené na webovém rozhraní zadávají jednotliví poskytovatelé. Naše společnost není oprávněna do těchto cen zasahovat. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní. Případné reklamace cen budeme řešit s poskytovateli.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto podmínek.

2.6.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem  nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7.          Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8.          V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9.          Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám (s výjimkou poskytovatelů), ale na vyžádání Vám ji zašleme.

2.10.       Platební a dodací podmínky

Kupní cenu můžete uhradit vedle dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní především:

-      bezhotovostně on-line platební kartou;

-      bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Cena za voucher je splatná do tří pracovních dnů od uzavření smlouvy, tj. od doručení přijetí objednávky dle článku 2.3 těchto podmínek.

Platba za vouchery je možná v českých korunách (Kč).

Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby. Platby, u kterých je to možné, budou realizovány až po skončení konkrétní nabídky v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si voucher ve stanovené lhůtě neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena a smlouva tímto zaniká. Peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů od zániku smlouvy, a to převodem na účet, ze kterého byly prostředky poukázány (nesdělíte-li nám jiný účet).

Zaplacený voucher Vám zašleme ve formátu PDF na Váš kontaktní e-mail.

 

  1. 3.       UPLATŇOVÁNÍ VOUCHERŮ

3.1.          Jak lze uplatnit voucher?

Podmínky užití voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na voucheru nebo v nabídce služby na webovém rozhraní. Zakoupením voucheru se zavazujete k jejich dodržení.

Před čerpáním voucheru doporučujeme kontaktovat poskytovatele a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nebude možné z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

3.2.          Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou, nestanoví-li poskytovatel jinak. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně, není-li výslovně uvedeno jinak. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácíte nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

Pokud se voucher vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Naše společnost ani poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

V případě, že proměníte voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemáte nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.

3.3.          Kdy může poskytovatel voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat, a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

-      voucher byl předložen po uplynutí platnosti;

-      voucher byl již jednou vyčerpán;

-      voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

-      poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

 

  1. 4.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.          Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne zaslání voucheru. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na náš e-mail, případně na doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

4.2.          Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Důsledkem odstoupení od smlouvy je zneplatnění voucheru, který po odstoupení nelze uplatnit.

4.3.          Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

Předmětem smlouvy je voucher, jelikož však obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

4.4.          Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru?

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

4.5.          Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze Vám vrátíme:

-      stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo

-      způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4.6.          Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena voucheru (článek 2.5 těchto podmínek);

-      nedošlo k naplnění podmínek konkrétní nabídky služeb (článek 2.3 těchto podmínek);

-      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

  1. 5.       REKLAMACE

5.1.          Kdy se na nás můžete obrátit se stížností?

Ačkoliv nejsme poskytovatelem služby, k jejímuž čerpání zakoupený voucher slouží, a tedy nejsme smluvní stranou zprostředkované smlouvy, garantujeme Vám plnění zprostředkované smlouvy v souladu s nabídkou zveřejněnou na webovém rozhraní.

Pokud tedy poskytovatel nedodrží podmínky nabídky uvedené na webovém rozhraní, zejména pokud Vám neposkytne příslušnou službu nebo ji poskytne v nižším než uvedeném rozsahu a kvalitě, můžete se kromě reklamace přímo u poskytovatele obrátit na naši společnost prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo Vašeho uživatelského účtu.

O nekvalitním plnění nás informujte co nejdříve, nejlépe do sedmi dnů od uplatnění voucheru.

5.2.          Jaká jsou Vaše práva při oprávněné stížnosti?

Pokud nebude plnění odpovídat popisu na webovém rozhraní, budeme situaci řešit s poskytovatelem. Pokud poskytovatel nezjedná nápravu, poskytneme Vám kompenzaci my.

Kompenzace ze strany naší společnosti má podobu vrácení finančních prostředků, které jsme od Vás obdrželi v souvislosti s uzavřením smlouvy.

Peníze Vám vrátíme převodem na účet, ze kterého byly prostředky poukázány (nesdělíte-li nám jiný účet).

5.3.          Kdy nelze požadovat kompenzaci?

Kompenzace Vám nenáleží, pokud poskytovatel odmítl akceptovat voucher z důvodů uvedených v článku 3.3 těchto podmínek.

 

  1. 6.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

6.1.          Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelský e-mail a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud je Váš účet neaktivní po dobu 24 měsíců  nebo prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

6.2.          Jaké jsou funkce uživatelského účtu?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat vouchery, sledovat objednávky, vkládat komentáře a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 

Komentáře jsou určeny pro zveřejňování názorů na jednotlivé poskytovatele a jimi prezentované služby. Tyto názory musí být relevantní a musí odpovídat skutečnosti. Nesmí obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Na webové rozhraní je zakázáno umisťovat komentáře:

-               jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;

-               obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

-               obsahující adresy webových stránek či jiné reklamní informace (pokud provozovatel nedal se zveřejněním reklamních informací souhlas).

Vezměte na vědomí, že odpovídáte za obsah svých komentářů. Naše společnost nenese za obsah komentářů na webovém rozhraní odpovědnost. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, které považujeme za nevhodné nebo porušující tyto podmínky.

Dále je zakázáno prostřednictvím uživatelského účtu vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti některého poskytovatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních komentářů a hodnocení nebo k neodůvodněnému poškozování věrohodnosti ostatních poskytovatelů.

Funkce webového rozhraní je možné používat prostřednictvím pouze jednoho uživatelského účtu. Je zakázáno zakládat více než jeden uživatelský účet na osobu. Vezměte na vědomí, že v případě oprávněného podezření, že jste vytvořili nebo využíváte více uživatelských účtů, máme právo všechny Vaše účty zrušit.

 

  1. 7.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

7.1.          Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

7.2.          Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

7.3.          Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00054090.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.4.          Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku mohou představovat poskytovatelé služeb, jejichž voucher si zakoupíte, pro účely plnění zprostředkované smlouvy.

7.5.          Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

-      požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

-      požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 

  1. 8.       SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBORY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

8.1.          Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

8.2.          Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

8.3.          Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 

  1. 9.       OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

9.1.          Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

  1. 10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.       K prodeji voucherů jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

10.2.       Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 10.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

10.3.       Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/)  za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

10.4.       Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

10.5.       Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.6.       Naše společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na webovém rozhraní. Neneseme odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných poskytovateli na webovém rozhraní, pokud tito na webovém rozhraní své nabídky zveřejňují. Naše společnost neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na webovém rozhraní poskytovateli ani za případné nekalosoutežní jednání poskytovatelů prostřednictvím webového rozhraní nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

10.7.       Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.8.       Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

10.9.       Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

10.10.   V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.1.2015